Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԼԹ
ՎԱՍՆ ԱՆԿԱՐԳԱՊԷՍ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԱՑ

Վասն այնոցիկ, որ ի կարգին իցեն եւ իկանոնին եւ յուխտի եկեղեցոյ եւ յագահութիւն եւ իզօշաքաղութիւն անկանիցին, զարծաթ ի վարձու տան եւտոկոսեօք պահանջեն եւ մոռանան զբարբառաստուածային Գրոցն, որ ասէ՝ զարծաթ իւր ի վարձու ոչտայ եւ այլն, եւ, մանաւանդ, ծոյլ եւ պղերգ՝ իպաշտմանն եւ թուլասիրտ՝ յաղօթս, մեղկ եւ ծոյլ՝ իհաւատս, այնպիսոյն ասէ Գիր՝ վայ որ թողեալ իցէզուսումն մանկութեան եւ մոռացեալ զուխտնաստուածեղէն։ Կամ եղեւ մեծ ժողովոյս՝ զայնպիսինմերժել ի կարգէն եւ կամ բարեսէր կամօք յուղղութիւնածել։

Լուիցեն քահանայք զվճիռ կանոնականդատաստանին եւ զարհուրեսցին, ապա թէ ոչ՝ վերջին եւանաչառ դատաստանաւ դատելոց են։