Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԿԱ
ՎԱՍՆ ՈՉ ՓՈԽԵԼՈՅ ԶՀԻՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆ, ՈՐ ԲԱՐԻՆ Է, ՅԵԿԵՂԵՑՈՅ ՍՐԲՈՅ

Ոչ է պարտ զվաղնջուցն սովորութիւն իգաւառի եկեղեցեաց նորաձեւել։

Զվիճակաց, եւ զաթոռոց, եւ զժողովրդոցասէ։ Եւ թէ փոխեալ յասացելոցդ կամի ոք իհայրապետաց, ժողովօք պարտի առնել, որ է անվտանգըստ դատաստանի գրոց։