Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՁԴ
ՎԱՍՆ ԹԷ Ո՞ՐՊԷՍ ԱՐԺԱՆ Է ԶՄԵՌԵԼՈՅ Խ0ՍՔՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ

Եթէ ի միասին բազում ժամանակք կեցեալիցեն այր եւ կին եւ որդիս ծնեալ, որոց ի միասինզանազանութիւն չիցէ ստացուածոց, ի միաբանու֊

թենէ ընչից մեռելոցն լիցի, ապա թէյայտնապէս կնոջն երեւի ստացուածն՝ ժառանգաւորացնլիցի։ Եւ թէ ձեռնհաս իցէ՝ այրն զմեռելոյթսնարասցէ, եւ թէ ոչ իցէ՝ յիւրոցն, եւ առն իժառանգութիւն մի՛ լիցի։

Եւ թէ ամուլ կին պատահի, եւբազմաժանակեայ ի միասին իցեն, առն լիցիմեռելոյթսն, եւ մի՛ լիցի ի մասն ժառանգութեան առն, այլ որք կնոջն են՝ ժառանգեսցեն։ Իսկսակաւաժամանակեայ եղեալ կին եւ առանցամուսնութեան մեռեալ՝ իւրքն ժառանգեն եւ ոչ այրն։Ապա թէ որդի կամ դուստր ծնեալ, թէ կենդանի իցեն եւթէ մեռեալ, առնն լիցի մեռելոցն եւ մասնժառանգութեան։

Եւ այդոքիկ յառաջին եւ յերկրորդամուսնութիւնն միեւնոյն լիցի օրինակ։

Իսկ մեռեալ այր՝ յիւրոցն լիցի յամենայնասացեալսդ մեռելոցն։

Եւ ծնեալ ուստերս եւ դստերս՝ ի կնոջէնժառանգէ, եւ ի նորայոցն՝ կինն, իսկ յամլոյն ոչժառնգէ այրն, բայց սակաւ նշան մասին. այլ կին ամուլժառանգէ յառնէն յաղագս տնտեսութեանն։

Եւ փութով մեռեալ այր, եւ կոյս մնացեալկինն յառնեէն չժառանգէ. եւ ծնեալ ծնունդ, թէկենդանի իցեն, թէ մեռեալ, ժառանգէ յառնէն, թէ եւսակաւժամանակեայ իցեն ի միասին։

Եւ հանդերձք մաշեալք ի բաժանումն ոչյիշին երկաքանչիւր կողմանցըն, բայց որ ի միջիկացցէ. նոյնպէս եւ՝ պարգեւքն ի միմեանց, թէմաշեալք իցեն, այլ ոսկի եւ որ ինչ կայուն իցէ, այնոքիկ ըստ իրաւանց դատեալք վճարեսցին։

Եւ ծախք հարսանեաց ոչ յիշին, զի ի կամացայդոքիկ լինին։

Բայց որ ինչ արժան է, իրաւամբք տեսցենդատաւորք ըստ պատահման եւ ըստ սովորութեանգաւառին, զի դատաստանս, զոր եդաք, իրաւացի կարծիւքէ։ Ապա թէ արտաքոյ ըստ ճշմարիտ իրաւանցն կարծիքն է, յիրաւունս դարձուցանել ուղղութիւն է, միայն զիներեսցէ մեզ սիրով եւ թողութիւն ի պակասութեաննարասցէ, կորովի տեսութեամբ զթերին լցցէ։