Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՂԱ
ՎԱՍՆ ԱՅԼԱԶԳ Խ0ՍԵԱԼ ԿԱՆԱՆՑ

Եթէ ումեք խօսեալ է կին, նախ քան զմտանելաղջկանն յեկեղեցին չար գործքն յայտնեցան, իշխան էայրն թէ առնուլ թէ ոչ։ Ապա թէ յեկեղեցի մտեալ իցէ, մի՛ իշխեսցէ արձակել, եւ թէ արձակեսցէ, այրիկոչեսցի եւ երեք ամ ապաշխարեսցէ։

Եւ յայլում գլխի հրամայէ զխօսեալնթողուլ վասն պոռնկութեան, եւ աստ յաղագս յեկեղեցիմտանելոյն՝ ոչ։ Սակայն եւ թէ որդիս ծնեալ է, իշխանէ թողուլ վասն պոռնկութեան, այլ աստ յաղագսպատուելոյ զեկեղեցին ասէ։ Ապա՝ ոչ է պսակ արտաքոյեկեղեցոյ եդեալն։ Եւ զի ոչ է ի տան առն, եւ առաջիկայ զգաստանալն, ապա թէ ի նոյն իցէ վարքն, իշխան էայնուհետեւ թողուլ։