Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՂԳ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԶՄԻՆ Մ0Ր ԿԵՐԵԱԼ ԻՑԵՆ

Հարցումն. Որ միոյ մօր կաթամբ սնեալիցեն օտարք ի միմեանց, յորժամ ի չափ հասանիցեն, ար՞ժան է ամուսնանալ, թէ ոչ։

Պատասխանի. Չէ արժան, քանզի ծնողն եւստնտուն ընդ մի համարեալ են։