Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԺԱ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԵՐԹԱՆ ԲՌՆՈՒԹԵԱՄԲ Ի ՎԱՆՍ ԻՋԱՆԵՆ

Ոմանք ազատք եւ հեծեալք, որ ի գեղորեայսհասանեն, որոց բնաւ ի վանսն տեղի լինի, ի գեղչիջանեն, այլ ոմանք կանամբք եւ նաժշտօք ի վանսիջանեն եւ այնպէս կոխեն զկանոնս հարցն, եւգուսանօք եւ վարձակօք ի սրբութեան եւ ի պաշտամանցտունն ընթրիս ուտեն, որ սոսկալի է քրիստոնէիցլսել, թող թէ տեսանել։ Արդ, զվերագրեալ կանոնսդ իլսելիս այնպիսեացն ընթերցցին վանաց երիցունքն. եթէ լինին լսող եւ երթան ի գեղորեայսն իջանեն՝ բարիէ, ապա թէ ի նմին անհնազանդութեան կացցեն՝այնպիսիքն նոյնպէս ի մեր օրհնութենէն հեռի եղիցինեւ զվրէժխնդրութիւնն ի սրբոցն ընկալցին։ Զի վանքդանուն հանգստարան սրբոց կոչի եւ օթեվանքեպիսկոպոսաց, եւ քահանայից, եւ աբեղայից, եւաղքատաց։ Եւ ազատք եւ կանայք, եւ հեծեալք եւ արք, մինչ կոչելով կոչին, մեծաւ երկիւղիւ պարտ է աղօթելեւ աղօթից եւ պաշտաման հաղորդել, որպէս վայել է իտան Աստուծոյ։

Այսոքիկ օրինադրական դատաստան յայտնի էամենեցուն։