Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԻԸ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻ ՀԱԿԱՌԱԿ ԵԿԵՂԵՑՈՑ ՇԻՆԷ

Եւ վասն հակառակ եկեղեցի շինելոյհարցեալ էիր, գրեալ է վասն այսորիկ, թէ՝ որ քակէզցանկ հայրենի, հարցէ զնա օձ եւ սպանցէ, այսինքն՝զհրաման եւ զկարգ, զոր եդին մարգարէքն, եւառաքեալքն, եւ վարդապետքն եկեղեցոյ։ Արդ, որզհարանցն մերոց զեդեալ կարգն խափանէ՝ հակառակեկեղեցոյ եկեղեցի շինէ յեպիսկոպոսաց կամյերիցանց, նզովեսցին ի մահ եւ ի կեանս եւ յամենայնքահանայական կարգէ լուծցին.

եւ այլք, որ նոցին կամակիցք իցեն, զնոյնպատիժս կրեսցեն, եւ զշինեալ եկեղեցին իժառանգաւորս տեղեացն թողցեն իրաւապէս։ Ապա թէմարդասիրապէս արասցեն, զգինս աշխատութեան տացենցնոսա, ապա թէ այս ոչ լինիցի, քակեսցենհանդարտութեամբ եւ մի՛ այրեսցեն։ Իսկ եթէ ամենայնբազմութիւնքն եպիսկոպոսօք, եւ քահանայիւք, եւմիաբան ժողովրդականօք զշինեալն կամեսցին, մի՛ ոքհակառակ վիճաբանեսցէ ընդդէմ միաբանականհրամանացն։ Ապա թէ յանդգնի ոք եւ հուր դիցէեկեղեցոյն կամ յաւագաց կաշառօք բռնութիւն բերիցէ իմէջ եւ քակեսցէ զեկեղեցին, աստուածամարտ ենայնպիսիքն եւ ընդ խաչահանունսն եղիցին, իսկ եթէզղջանայցեն, մինչեւ ի մահ ապաշխարեսցեն եւ յետիօրն մահուան հաղորդեսցին։

Լի ամենայն ճշմարտութեամբ եդեալ է այսդատաստան կանոնական, զի հակառակս շինել յաղագսագահութեանն է, խափանելի է, բայց կամօքեպիսկոպոսին եւ այլոցն հաստատի, զի մի՛ժառանգութիւն ոք զեկեղեցի առնիցէ, եւ այլ եկեղեցիըստ պատշաճի չտայցէ շինել, զի միշտ եպիսկոպոսաց էժառանգութիւն եկեղեցոյ եւ ոչ քահանայից ըստինքեանց կամաց։