Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԻԹ
ՎԱՍՆ ԱՔՍՈՐԵԼՈՅ ԵԿԵՂԵՑՈՅ

Արդ, եթէ ոք արժանաւոր աքսորանաց իցէ, որք միանգամ յեկեղեցական կարգէ իցեն, ըստ իրաւանցայսպէս լիցի. սարկաւագք եւ քահանայք լուծցինյեպիսկոպոսէ, զի նա է ձեռնադրող նոցա. սարկաւագուհիք՝ ի սարկաւագաց. եւ աշխարհականք, եւհաւատաւորք, եւ կրօնաւորք եւ որք միանգամ իքահանայէ ձեռնադրին՝ ի քահանայէ. եւեպիսկոպոսունք՝ յիւրեանց ձեռնադրողաց. եւկաթողիկոս՝ կամ ի կաթողիկոսէ, կամ յիւրոցձեռնադրողաց եպիսկոպոսաց. իսկ վարդապետք՝ իվարդապետաց հրամանատուաց։ Այլ վարդապետաց ոչ է ըստիրաւանց զքահանայ աքսորել կամ առնուլ զկարգն, բայցմիայն որոշել. նաեւ զիւրաքանչիւր զդասս խրատել, եւյանդիմանել, եւ յուղղութիւն ածել իշխան լիցի, իսկաքսորելն՝ նոցունց իշխանօքն, այսինքն՝ձեռնադրողօքն, արասցէ, զի բանիւ իշխէ ամենեցունց։Այլ հայրապետք ամենեցունց իշխեն, այլ ոչամենեքեան՝ նմա, բայց ձեռնադրողք նորա։