Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԼԱ
ՎԱՍՆ ՈՐ ՀԱՆԷ ԱՆԱՍՈՒՆ ԵՒ ՎՆԱՍԷ ԵՒ ՍՊԱՆԷ

Եթէ ոք ի կենդանեաց, ի սրբոց կամյանսրբոց, մտեալ յանդաստան, յայգի, կամ յայլ ինչայսպիսի, յօրան կամ ի խոտ դիզեալ, եւ տէր նորազչարեալ հարցէ եւ սպանցէ, դատաստան լիցի՝ զեղեալ՝վնասն վճարմամբ հատուցանել, եւ նա զսպանալկենդանին, զոր եհարն, ըստ իրաւանց լիով հատուսցէ, զի պարտ էր ի վնասէն հանել, այլ ոչ սպանել։ Այլ իհարկանելն քննութիւն լիցի. եթէ խրտուցեալ անկաւ եւմեռաւ, զի ոչ զմեռանիլն կամէր, այլ զփախուցանելն, այդոքիկ յակամայից լինին, ֊ զկէս գնոյն հատուսցէ. իհարուածսն տեսցեն կամքն։ Իսկ եթէ բժշկելի իցէհարուածն, զխափանածոյն եւ զբժշկութեանն տայցէ. այլ եթէ անբժշկելի իցէ հարուածն՝ թէ ոտից եւ թէայլոց, եւ ի սուրբ կենդանեաց իցէ, զգինն լիովտայցէ, եւ նորա շաղիղն լիցի, եւ թէ յանսրբոց՝բաւանդակ հատուսցի։ Եթէ կուրացուսցէ, կամ զատամնընկենուցու, կամ զեղջիւր, կամ զկող բեկցէ, թէպէտեւ բժշկեսցի, զգինն ընդ չորս բաժանեալ՝ մի մասն ընդմիոյ վնասուն տացի. եւ այդ ուտելեաց եւ անուտելեացլիցի։ Եւ թէ զագի կտրեսցէ, մի ի չորից մասանց լիցի։

Ապա թէ անասնոյ տեառնն բազում անգամասացեալ իցէ զվնասն, եւ նա անփոյթ արասցէ, տեսցինայդոքիկ եւ այնպէս դատեսցին։

Իսկ ոտից կաղութիւն մնացեալ՝ մի իչորիցն լիցի գնոյն տուգանքն։

Այլ ընդ խաղ եւ վայրապար վնասողացնառաւելութեամբ լիցի տուգանքն ի բեկանելն եւ իհատուցանելն զգինն ի սպանանելն։