Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԼԸ
ՎԱՍՆ ՀՈՎՈՒԱՑ ԵՒ ԱՆԴՊԱՀԻՑ

Եւ հովիւք եւ անդպահք ըստ սովորութեանգաւառաց զանազանին ի վարձս, սակայն իճշմարտութիւնն, որպէս կարգեալ եղեն, պահեսցի ինոսա։

Արիութեամբ զգուշացեալ լիցին, եւ թէպատահի գազանաբեկ լինել, յորժամ չիցէ իծուլութենէ, վկայ ի գէշն ածցէ եւ անպարտ է։ Եւ թէչիցէ մերձ, եւ պատճառ անհոգութիւնն իցէ եւ կամ այլինչ, որ թէ պատահեալ էր մերձ՝ անվնասելի էր, դատաստանաւ է վճարել նոցա՝ կամ բաւանդակ, կամ ընդկիսոյ. բաւանդակ՝ եթէ բնաւ յանփոյթութենէ եղեւ, եւկիսոյ՝ եթէ խառն ինչ էր։

Յակամայից եղեալ վնաս՝ ի վարձէ մի՛զրկեսցին։

Իսկ եթէ ի ծուլութենէ յայլոց այդպիսեացպատճառաց գողասցին, դատաստանաւ է վճարել։

Իսկ եթէ իւր գողացալ եւ յայտ եկեալ, միոյն չորս եւ հինգ վճարեսցէ ըստ 0րինացն

Այլ հարեալն եւ սպանեալն, վճարեալ լիցի, ի քարէ կամ ի գաւազանէ, նմանապէս՝ հարկանելն եւբեկանելն, կամ հարցէ եւ վնասեսցէ՝ ըստ այնմ լիցի, եթէ ի վայր ելեալ ծնունդն մեռցի, եւ ինքն անփոյթարարեալ մերձ ոչ իցէ։ Դոյն լիցի եւ որք զձիս եւզջորիս արածեն։

Իսկ զմիմեանս հարեալ եւ սպանեալ՝ ըստ0րինացն դատեսցի։