Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԽ
ՎԱՍՆ ՎԱՃԱՌԱՑ

Եւ վաճառք ըստ հրամանի թագաւորացկարգեսցին ի քաղաքս կամ յիշխանաց՝ ըստ հրամանիթագաւորաց, թէ ի քաղաքս, կամ յաւանս, կամ յայլ ինչտեղիս ի գաւառս։ Եւ նախադրութեամբ զչափս, եւզկշիռս, եւ զոյգս նոքա դիցեն՝ տեսանելովզզօրութիւնս վաճառին։ Կարգեսցեն եւ կռփիչս միշտորոնել եւ տեսանել, զի մի՛ նենգութեամբ ինչարասցեն։

Այլ խարդախիցն խրատ ըստ հրամանիիշխանացն լիցի։

Գողին ի չափս եւ ի կշիռս հատուցանելչորեքկին եւ յանդիմանութեամբ նշաւակել իզարհուրումն այլոցն։

Իսկ դահեկանահատիցն եւ դրամակոփիցնզձեռսն հատանել հրամանաւ իշխանաց։

Իսկ զմաքսն առնուլ իրաւապէս, յորժամ իքաղաքս կամ ի գաւառս եկեալ վաճառիցեն։ Այլ մի՛ լիցիյանցս ճանապարհաց մաքսել, եթէ ոչ վաճառիցեն, բայցվարձս միայն, թէ ընդ նոսա գնալով ի թշնամեացնպահիցեն։

Այլ մաքս, որ է բաժ, հրամանաւ թագաւորացլիցի եւ իշխանաց՝ հրամանաւ թագաւորաց։

Այլ ի վաճառս խաբողաց զտգէտսն՝ ըստգողիցն հատուսցի։

Իսկ զգին հացի եւ գինոյ եւ զայլոցայսպիսեաց, ըստ քաջաբերութեան

ամի կամ ըստ այլ իմիք պատճառի, նմանապէսըստ նուազութեան եւ ըստ այդպիսեաց պատճառի փոփոխիի վեր եւ ի վայր՝ թագաւորաց հրամանաւ լիցի եւիշխանաց, յիշատակելով գաւառապետաց եւժողովրդապետաց։ Այլ անհաստատ լիցի փոխելնյաղքատաց ըստ կարեաց վաճառողաց եւ կամ փարթամաց՝անկարօտից վաճառողաց։ Բայց իշխանք ի վեր եւ ի վայրզգինս առնել՝ ուղիղ տեսլեամբ արասցեն, զի մի՛մշակք եւ այլ ինչ գործօնեայք, նմանապէս՝վաճառականք, վրիպեալք զրկիցին յիւրաքանչիւրյերկանց. եւ կամ դատաւորք ճշգրիտ քննութեամբ ըստհրամանի իշխանաց առնիցեն։