Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԽԹ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԶՓՈՔՐ ԱՂՋԻԿ ՀԵՏ ՄԵԾ ՄԱՐԴՈՅ ՊՍԱԿԵՆ

Կանոնական հրամանաւ է տղայոց պսակ ոչօրհնել մինչեւ ի գիտել զկարիս բնութեանն։ Ապա թէպատահի անկատար լինել կինն, եւ կատարեալ՝ այրն, կրկին չար է, զի որպէս ուսաք ի խոստովանութենէ՝ զիյամուսնանալն հատանի կապ միջոցի երկուց վտառացն, յորմէ եւ մահանայ։ Արդ, այսպիսի վնասուս կանոնականլիցի դատաստան. զի կամաւոր սպանողի զկարգն երիցնդնել՝ ծնողաց հարսինն, եւ փեսային, եւ ծնողացնորա. եւ քահանային լուծանիլ ի կարգէն. եւզխնամէխօսս չառնել անպարտ, այլ յակամայիցն դնել իկարգն։ Եւ եպիսկոպոսաց պարտ է յոյժ սաստելայնպիսեացն։