Հայոց եկեղեցական իրաւունքը. Ա Գիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

52) ՀԱՐՔԻ ԺՈՂՈՎԸ 1002 ԹՈՒԻՆ

 

Այս ժողովը եկեղեցական կանոններ չի սահմանել, այլ միայն նզովել է եւ բանադրել թոնդրակեցի աղանդաւորներին:

 

Թոնդրակեցոց աղանդը սկսւում է Սմբատ անունով մէկից, որը Ծաղկոտն գաւառի Զարեհաւան գիւղից էր: Սա պաւղիկեանների աղանդի հետ ծանօթանալով՝ յարւում է մի աստղագէտ պարսիկ բժիշկի, որից սովորում է զանազան հնարներ, կախարդութիւններ եւ բժշկական գիտելիքներ: Գալիս է Թոնդրակ աւանը եւ սկսում իւր քարոզութիւնները: Նա մերժում էր Աստուծոյ նախախնամութիւնը, յարութիւնը, Հոգոյն Սրբոյ շնորհքը, ձեռնադրութիւնը, եկեղեցու խորհուրդները, չէր ընդունում մեղք ու պատիժը, արհամարհում էր ծէսերը, սովորութիւնները: Հետեւողներ շատ գտաւ եւ Թոնդրակը դարձրեց աղանդաւորների գիւղ: Շուտով Թուլայլ գիւղից մի քանիսին իրան կուսակից արաւ, Խնուսում էլ հետեւողներ գտաւ եւ սկսեց տարածել շրջակայ գիւղերի մէջ: Սմբատի մահից յետոյ աղանդի տարածումը շարունակուեց եւ աւելի լայն ծաւալ ստացաւ: Թէ երբ է սկսուել աղանդը երեւալ Հայաստանում, դժուար է ասել, միայն պատմական փաստն այն է, որ 447-ին Շահապիվանի ժողովում ամենախիստ միջոցներն էին առնում «մծղնէից» աղանդի դէմ, բայց միջոցները քիչ արդիւնք ունեցան, Ներսէս Բ-ի, Օձնեցու օրով աղանդը դեռեւս շարունակւում էր, Օձնեցին «ընդդէմ պաւղիկեանց» ճառի մէջ խօսելով դրա մասին՝ շարունակութիւն է համարում «մծղնէից» աղանդների  եւ  խիստ  գոյներով  նկարագրում Սարգիս  կաթուղիկոսի  օրով արդէն այդ աղանդները իրանց գոյնը փոխեցին, աւելի ուժեղ կերպարանք ստացան, քարոզութիւնները եւ մոլար մտքերը աւելի պարզ եւ բացարձակ սկսուեցին տարածուել եւ բոլորովին նոր անունով կոչուել: Թէ ո՞րքան կապ կար «մծղնէից», «պաւղիկեանց» եւ «թոնդրակեցոց» աղանդի մէջ, ո՞րքան մէկը միւսի վրայ ազդել է, առ այժմ դժուար է դրական մի բան ասել, միայն այդ խնդրով պարապողների կարծիքով` դրանք միմեանց շարունակութիւն են կազմում եւ ամբողջացած կերպարանք ստանում Սմբատի ձեռքով` Թոնդրակում:

 

Արդեօ՞ք Հայոց երկրում էր առաջացել, թէ դրսից մտել, յունաց, ասորոց կամ պարսից երկրից, անորոշ է եւ վիճելի:

 

Այս աղանդի մասին տեղեկութիւն կարելի է քաղել Ասողիկից, Լաստիվերտցուց, Մագիստրոսի եւ Շնորհալու թղթերից, Սարգսեանի «Ուսումնասիրութիւնից մանիքէա-պաւղիկեան թոնրակիցների աղանդին» գրքից, Չամչեանից եւ «Արարատ»-ի 1900 թ. յուլիսի համարից:

 

Այս աղանդի առաջն առնելու համար 1002-ին Սարգիս կաթուղիկոսը ժողով արաւ Հարքում, բանադրեց աղանդաւորներին եւ նրանց մասնակցողներին, մշտապէս հեռացրեց Հայոց եկեղեցու հաղորդակցութիւնից, բռնեց նրանց գլխաւոր Յակոբոս եպիսկոպոսին, կարգալոյծ արաւ, աղուէսադրոշմ դրեց ճակատին, նզովեց եւ բանտարկեց: