Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶՎԱՐԴԷ ԵՒ ԶԼՈՒՍՆԱՀԱՒՈՅՆ ՊԱՐԶ ԲԱՆԻՒ

Ծիլ-ծիլ ոսկի է վարդի թերթերըն,
Որպէս եւ ասեն նախնի ծերերըն,
Ահա մերձեցաւ գարնան ջերերըն,
Անոյշ օրերըն.
Գեղգեղեալ գոչէ,
Կանչէ, հառաչէ
Պիւլպիւլն`
Երամով իւրով:

Չալ-չալ թեւերըն ի սէր տարածեալ,
Ողբով եւ սգով չեղեւ շատացեալ,
Ի վերայ վարդին կարօտահարեալ
Եւ սիրով վառեալ.
Գեղգեղեալ գոչէ,
Կանչէ, հառաչէ
Պիւլպիւլն`
Երամով իւրով:

Ծալ-ծալ թերթերու վարդին թերաբաց,
Հեղու զարտասուս նըման աղբերաց,
Նընջել եւ հանգչիլ նա ըստ օրինաց
Երբէք ո'չ գիտաց.
Գեղգեղեալ գոչէ,
Կանչէ, հառաչէ
Պիւլպիւլն`
Երամով իւրով:

Քիլ-քիլ քայլելով եւ ոստոստելով,
Շուրջ ըզվարդենեօք շըրջի ողբալով,
Ի ծագիլ լուսնոյն երգս յօրինելով,
Քաջ յարմարելով.
Գեղգեղեալ գոչէ,
Կանչէ, հառաչէ
Պիւլպիւլն`
Երամով իւրով:

Չիլ-չիլ երամոց սոխակաց հաւուց,
Եհաս հովանի ի յոստոց թաւուց,
Դաշտք նըմանեցան բարեբեր նաւուց,
Ի թեման հովուց.
Գեղգեղեալ գոչէ,
Կանչէ, հառաչէ
Պիւլպիւլն`
Երամով իւրով:

Զիլ-զիլ ձայներով, համեղ տաղերով,
Գինին սառուցէք փայլուն պաղերով,
Վարդըն փընջեցէք թօփ-թօփ շաղերով,
Պուտ-պուտ ցօղերով.
Գեղգեղեալ գոչէ,
Կանչէ, հառաչէ
Պիւլպիւլն`
Երամով իւրով:

Դիլ-դիլ վայրերըն եւ լիլ-լիլ տեղիք,
Դաշտք եւ առապարք, բըլուրք եւ հովիտք
Զարդարեալ ցընծան եւ համայն լերինք,
Ներքինք եւ վերինք.
Գեղգեղեալ գոչէ,
Կանչէ, հառաչէ
Պիւլպիւլն`
Երամով իւրով:

Քոլ-քոլ վարդենեաց ի յոստոց ծայրէ,
Ծուլ-ծուլ թըռչոտի ի վայր, ի վայրէ,
Գոլ-գոլ արտասուօք ըզսիրտն իւր այրէ,
Ի փըշուտ վայրէ.
Գեղգեղեալ գոչէ,
Կանչէ, հառաչէ
Պիւլպիւլն`
Երամով իւրով: