Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ՅՈՒՆԿՍ ՊԻՒԼՊԻՒԼԻՆ ՁԱՅՆ ԱՒԵՏՄԱՆ, ՈՐՈՅ ԲԱՆՔՆ ԵՆ Ի ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՏԵԱՌՆ ՔԱՐՈԶՈՒԹԵԱՆ

Պաղերն հալեցաւ, ձիւնըն վերացաւ,
Ձըմեռն հեռացաւ, գարունն մօտեցաւ,
Դըրախտի նըման այգիս ծաղկեցաւ.
Մի' լար, է~յ, գերի',
Զօրէն անճարի,
Արի', ե'կ, արի':

Հիւսիսն յարուցեալ` տարամերժեցաւ,
Հողմըն հարաւոյ առ մեզ շըրջեցաւ,
Գոյնըզգոյն ծաղկօք դաշտերըն լըցաւ,
Մի' լար, է~յ, գերի',
Զօրէն անճարի,
Արի', ե'կ, արի':

Տունկըն վարդենւոյդ, ահա' դալարի,
Եւ զօրէն լուսոյ, գեղով վառվառի,
Կոկոնքըն նըման մարգարտաշարի.
Մի' լար, է~յ, գերի',
Զօրէն անճարի,
Արի', ե'կ, արի':

Երկինքն որոտայ, ամպերըն ցօղեն,
Շաղերն ի գըլուխս ծաղկանց շողշողեն,
Այնու ուռճացեալ, լուսով փողփողեն.
Մի' լար, է~յ, գերի',
Զօրէն անճարի,
Արի', ե'կ, արի':

Ծիծաղս ոլորեալ ջըրերն ընթանան,
Յորոց ոյժ առեալ` ծաղկունք զօրանան,
Թըռչունքըն պարեն եւ ուրախանան.
Մի' լար, է~յ, գերի',
Զօրէն անճարի,
Արի', ե'կ, արի':

Դալարիք ե'ւ ծառք, ե'ւ ծաղկունքն ամէն
Ըզգոյնըս լուսոյ առեալ յարարչէն,
Ի սէր յորդորեն ըզմեզ համօրէն.
Մի' լար, է~յ, գերի',
Զօրէն անճարի,
Արի', ե'կ, արի':

Անձրեւն ի վերուստ տեղալ վաղվաղէ,
Ի վերայ թերթից վարդիդ շաղշաղէ,
Քան ըզձոյլ ոսկւոյ, գեղով փաղփաղէ.
Մի' լար, է~յ, գերի',
Զօրէն անճարի,
Արի', ե'կ, արի':

Ի յոստոց ծառոց քաղցրաբար գոչեն,
Թըռչունքն ամենայն զաստուած աղաչեն,
Առ սէր գալըստեան սիրոյդ հառաչեն.
Մի' լար, է~յ, գերի',
Զօրէն անճարի,
Արի', ե'կ, արի':

Ջըրով աղբերաց զվարդըդ սընուցի,
Եւ անքուն եղեալ միշտ պահպանեցի,
Այսպիսեաւ ցաւով ցայս վայր հասուցի.
Մի' լար, է~յ, գերի',
Զօրէն անճարի,
Արի', ե'կ, արի':

Ծաղկունքն ի յերկրի` աստեղանըման.
Վարդն ի մէջ նոցա` տիպ արեգական,
Բայց ո'չ առանց քո` այգին է լըման.
Մի' լար, է~յ, գերի',
Զօրէն անճարի,
Արի', ե'կ, արի':

Արտուտիկն եհաս եւ եբեր մեզ բօթ,
Ասաց, թէ` պիւլպիւլն հիւանդ է եւ խօթ,
Հա~, վարդըդ բացաւ, քեզ նոր առաւօտ.
Մի' լար, է~յ, գերի',
Զօրէն անճարի,
Արի', ե'կ, արի':

Կուսանք եւ մանկունք ի սէր պատաղին,
Ի մէջ վարդենեաց ճեմս առեալ գաղին,
Թերեբաց շըրթամբք մանրէն ծիծաղին.
Մի' լար, է~յ, գերի',
Զօրէն անճարի,
Արի', ե'կ, արի':