Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԴԱՐՁԵԱԼ ԶԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼՍՈՅ, Ի ԴԷՄՍ ՎԱՐԴԻ ԵՒ ՊԻՒԼՊԻՒԼԻՆ, ՅՈՐՈՒՄ ԶԱՆԱԶԱՆ ՆՄԱՆՈՒԹԻՒՆՔ ՄԱԿԱՑՈՒԹԵԱՆՑ ՍՏՈՐԱԳՐԻՆ ՆԵՐԲՈՂԱԲԱՐ

Առաւօտեան քաղցր եւ անոյշ հովերըն,
Մերձեալ հընչեն մեղմով թըփոցդ քովերըն,
Արդ, ծածանին աչացս լըցեալ ծովերըն.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Տեսեալ զծաղկունս զամէնն ինձ փուշ վարկանեմ,
Թեւօք բախեալ զսիրտ իմ քնքուշ հարկանեմ,
Ըզցաւ սըրտիս, ահա', քեզ յուշ արկանեմ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Քանի ողբամ` նոր ի նորոյ խոցոտիմ,
Ըզփայլուն գեղդ ի միտ բերեալ բոցոտիմ,
Յորդ արտասուօք ցայգ ու ցերեկ թացոտիմ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Արքայարանն Բիւզանդիոյ մեծ շինի,
Տեղ եւ բընակ յարմարեալ քեզ յարկ շինի,
Նաւակատեօք յիշատակ քո յա'ր տօնի.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Արարից քեզ հովանի մի կերպասեայ,
Արծաթակար եւ ոսկեհուռ մարգարտեայ,
Ակնահիւսեալ շուրջանակի երփներփեայ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Պէտք ամենայն հոգեկանք եւ մարմնականք,
Եղեալ են վասըն քո իբրու լալականք,
Բանաստեղծք եւ դըպիրք երգոց երգաբանք.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Լեզուս քընար, սիրտըս ջընար քեզ երգեն,
Թեւք իմ մատունք, որք միշտ ըզլանջս հարկանեն,
Թռչունքն ամէն քեզ բազմականք ըսպասեն.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ջուր ոռոգման` քեզ արտասուքս ընծայեմ,
Ամպ հովանի` զթեւս ի վերուստ տարածեմ,
Ի սէր սիրոյդ, սեռըն սիրով վառած եմ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Յորդ արտասուօք թեւօք բարձեալ սընուցից,
Ի գիրկս, ի լանջըս հանգուցեալ պահեցից,
Շաղով, ցօղով յար ոռոգեալ արբուցից.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Առաւօտըն բանիլ փութայ, վաղվաղէ,
Օդն ըզցօղիկ ի վերայ քո շաղշաղէ,
Խոնջեցայ յո'յժ, թըռչոտելով թաղ-թաղէ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Բարձրաձայնեալ զօր ամենայն վայվայեմ,
Մագլովք զերեսս պատառոտեալ քայքայեմ,
Անճարացեալ ըզտերեւսըդ փայփայեմ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Գանձ ես սըրտիս ի կոկոնի թագուցեալ,
Շաղոտ, ցօղոտ տերեւներով հանգուցեալ,
Ի տօթոյ եւ տապոյ լինիմ պակուցեալ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Լալով, կոծով եւ արտասուօք լընանիմ,
Խոր հառաչմամբ եւ սուր սըգով սընանիմ,
Խելագարաց համանմանեալ դեգերիմ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ի սար, ի ձոր շըրջագայեալ վարանիմ,
Միշտ թագնաբար, ե'ւ աստ, ե'ւ անդ դարանիմ,
Անկեալ յերկիր ախով պարան-պարանիմ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ես զօրն ի բուն, գիշերն ի գլուխ արտասուեմ,
Քուն եւ հանգիստ ո'չ գիտելով, սըգաւորս եմ,
Զթռչունս երկնից, ինձ լալկանս աղերսեմ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ողբով, սըգով եւ արտասուօք ծովանամ,
Այրիմ, կիզիմ եւ ո'չ երբէք հովանամ,
Ես, մի միայն գեղով քոյով զովանամ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Եթէ ըզգեղդ երեւոցես` երանիմ,
Նորոգ սիրով եռանդոտեալ` ջեռանիմ,
Թէ յամիցիս սակաւ մի եւս` մեռանիմ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Օրս ի վերայ իմ, առանց քո, վատանայ,
Ի բերկրութեանց անձն իմ իսպառ զատանայ,
Եւ ո'չ սըգով հոգիս երբէք շատանայ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Առ ի վերուստ եւ ի ներքուստ կոչեցից,
Զհաւքերն ամէն ինձ արարից ողբակից,
Գետոց նըման դառն արտասուօք միշտ լացից.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ողբալից կեանքն աստընվորիս դառնացաւ,
Զօրէն ալեաց, ի վերայ իմ լեռնացաւ,
Անձն իմ արդէն, ա'րդ, ընդ մեռեալս խառնեցաւ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Երգով քոյով գեղազարդեալ նարօտիմ,
Նո'ր, նո'ր սիրով բոցակիզեալ կարօտիմ,
Սաստիկ գանիւ ի չար լեզուաց քարոտիմ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Սիրտըս փութայ ի սուգ ՚ւ ի լաց մըտանէ,
Եւ ժամ առ ժամ յոյսն յինքենէ հատանէ,
Հայցէ ըզքեզ եւ ո'չ երբէք գըտանէ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Գարունն էանց, ես քեզ կարօտ մընացի,
Այրիմ, տապիմ, որպէս ի հուր հընոցի,
Քեզ շատ օրեր, ես ի ձեռաց գընացի.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Արտասուագետ, լացահեղեղ կառաչմամբ,
Բարձրակական, մեծահեծեծ հառաչմամբ
Անկեալ յերկիր` միշտ պաղատիմ աղաչմամբ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Զերգըս սըգոյ, սիրտըս լեզուիս կարկառէ,
Բերանս ուսեալ, զօր ամենայն բարբառէ,
Սէրդ ըզհոգիս` իբրու հըրով վառվառէ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ոմանք ոսկւոյ, ոմանք պատուոյ անդադար,
Ըզսէրս իւրեանց տան նոցա, յոր ըղձան, յա'ր,
Իսկ ես` միայն` քում թերթիցդ եմ սիրահար.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Էցէ՞ արդեօք, եթէ տեսից փայլեցեալ,
Կարմիր գունով, անոյշ հոտով այլեցեալ,
Նաեւ գերիս` գեղով քոյով զմայլեցեալ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Գեղըդ նըման արեգական վառվառի,
Ի մէջ ծաղկանց զէտ մարգարիտ շարշարի,
Լո'յս ծագեա ինձ` նըստելոյս ներ խաւարի.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ա'րդ, կիսամեռ անկեալ դընիմ անբարբառ,
Եւ եմ, ահա', ես մերձ ի մահ հոգեվար,
Զիս բժըշկել ո'չ ոք կարէ, ե'մ անճար.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ա'խ ու վախով զօրս անցուցի ներ սըգոյ,
Կեանք իմ լըքաւ, անց եւ գընաց զէտ փըքոյ,
Անկայ, ահա', ես ի փառաց եւ շըքոյ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ճանապարհս է խիստ մանէման ոլորուն,
Ցաքուտ, փըշուտ, յո'յժ մացառուտ մոլորուն,
Վախիմ` մընամ կարօտ գեղոյդ բոլորուն.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ծով սիրոյ քոյ եզերօք ո'չ անձկանայ,
Միշտ յարաճօճ ալեօք ի վեր բարձրանայ,
Ի ծըփելոյ զիս ո'չ երբէք մոռանայ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Յայս աչքերուս սաստիկ հեղեղք իջանեն,
Ծովուց, գետոց նըմանելոյ ի ջա'ն են,
Յորդին, հոսին եւ ո'չ երբէք զիջանեն.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ո'չ մի կարէ զիս ըսփոփել բընաւին,
Մարգագետինք եւ բիւր պարտէզք` դեր քոյին,
Ես քո գերին, դու իմ սըրտիս լոյս բաժին.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ուր-ուրեք իսկ, որ չունիցիս դու բընակ,
Թէ' պարտէզ, եւ թէ' այգի է աւերակ,
Լո'յս ես գարնան եւ աշխարհի հասարակ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Քո սըլաքներըդ ագռաւուց փուշ երեւի,
Բայց քո գերւոյս` մահիճ քընքուշ տեսանի,
Թարց որոյ ինձ` աշխարհս է բանտ ցաւալի.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Թուխպ եւ մըշուշ շըրջապատեալ ժողովին,
Սարերն ամէն չանկակալեալ լընանին,
Քեզ ցօղ ու շաղ` այգուն-այգուն պատրաստին.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Անո'յշ-անո'յշ պաղուկ ջըրերն աղբերաց,
Թեւօք բարձեալ, բերեմ առ քեզ ի լերանց,
Ցանե'մ, ցօղե'մ քոյդ թըփերուդ եզերաց.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Գիշերն էանց, զիւր շամանդաղն եզերեաց,
Եւ արուսեակն ճառագայթեալ յառաջեաց,
Արտասուքս իմ, ա'րդ, ծովացեալ զիս ծածկեաց.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ի կարօտոյ` կեանք իմ այսօր աւարի,
Սըգով սիրտ իմ խարի ի խոր խաւարի,
Փափագանօք եւ երկիւղիւ շիւարի:
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Փշուր-փշուր մանրիկ թերթերդ ի տափի,
Տեսանելով անձն իմ ի խելաց թափի,
Կարօտով քով մաշի եւ միշտ տապտապի.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Հաւքերն ամէն եղանակօք երկնային,
Երամ-երամ գան ճախրելով ի յայգին,
Զիս` ըզմեռեալս ուշաբերեալ յարուցին.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Հոգեվարի գերւոյդ փութա', ժամանեա',
Թերթիւք քոյին` զիս պարփակեալ ամփոփեա',
Մէկիկ-մէկիկ սըրտիս ցաւերն փարատեա'.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Շարժի'լ, մերձի'լ առ քեզ կամիմ, ո'չ կարեմ,
Ուշագնացեալ յուժոյ թափեալ, անճար եմ,
Ցայգ ու ցերեկ, ի լալոյ ո'չ դադարեմ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Աչացս գետերն արդ ծովացեալ ծաւալի,
Առ որ անկեալ անձն իմ թաւալ-թաւալի,
Ե'կ, բերկրեցո' զայս քո գերիս ցաւալի.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ամպերն ամէն ի ծովերուց դարձեր են,
Ցօղ ու անձրեւ` քեզ համար շատ բարձեր են,
Վարիչ ինքեանց` զհովերն հեզիկ վարձեր են.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Գարունն եհաս, ծաղկունքն ամէն երեւին,
Բոլոր աշխարհս երփնազարդեալ տերեւին,
Լինիմ գերի քո ամէն մէկ տերեւին.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Կոկոնքներդ է' փունջ մարգարտի եւ ական,
Ծորանահոս, անուշահոտ պալասան,
Ապաքինիչ հոգւոյս վիրացն ամենայն.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Աղբիւրք եւ գետք յորդեալ յաչացս, արդ, յարեան,
Շըրջապատեալ ընկըղմեցին զիս յարեան,
Զօրութիւնք իմ պակասեցան եւ կորեան.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ի բանտ սիրոյ քոյ մատնեցայ գերենման,
Յորում տապիմ լալով մինչեւ ի վախճան,
Տեւել, տանիլ ո'չ բերէ կար յաւիտեան.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Բիւրաբեկբեկ գեղգեղանօք ձայն բարձեալ,
Աղաղակեմ յո'րդ արտասուօք ծովացեալ,
Լուսաւորեա' զայս իմ սրտիկս մըթացեալ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ծիծաղելոյ եւ բերկրութեանց չարժեցայ,
Վասն այն ի սուգ եւ յարտասուս շարժեցայ,
Լալեաց բանից միայն եւ եթ վարժեցայ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Մինչեւ ցըմահ ո'չ ողջանայ խոցերըս,
Ո'չ շիջանի սըգաբորբոք բոցերըս,
Դու ժամ առ ժամ առաւելուս լացերըս.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Սեւ օրեր ինձ` այս քո գերւոյս վաղվաղեն,
Զխոցեալ սըրտիկս, զմիտս եւ զհոգիս քաղքաղեն,
Աչացս ամպերն արեան ցօղեր շաղշաղեն.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Դու ծովային անդիւրագիւտ մարգարիտ,
Անա'ղտ, անբի'ծ, լուսափայլուն եւ վըճիտ,
Մի' մոռանար զայս քո գերիս լալամիտ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ի գահոյս քո արքայական նոր խընկեալ,
Զայս խղճալի քո սիրահարս, ա'ռ, ընկալ,
Ի գուճս անկեալ` աղաչանօք կամ ծընգեալ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Նախագահին ի յիս լալօնք հեծութեանց,
Քան ըզհըրճուանս եւ քան ըզփառս մեծութեանց,
Դու անկելոյ սըրտիս նեցուկ յեցութեանց.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Տասանորդեալ ըզբիւրս ոգեմ համառօտ,
Կական բարձեալ, դէմ քեզ ամէն առաւօտ,
Ողբա'մ, սըգա'մ, դարձեալ մընամ այնց կարօտ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Գիշերն արդէն հալածական լեալ վանի,
Ցողուտ-շաղուտ քաղցր առաւօտըն բանի,
Թերթերուտ կոկոնքդ թերեբաց, արդ, թանի.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Հըրով սիրոյդ տարին բոլոր տապակիմ,
Իբր եղջերու խոր ծարաւով պապակիմ,
Մայիսն եհաս, բացման քոյին փափագիմ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Երկարեցաւ սըգոյ օրերս լալագին,
Չունիմ հանգիստ ցայգ ու ցերեկ բընաւին,
Մերձի ամառն, եւ աւուրք իւր տօթագին.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Երկին ի վեր, երկիր ի վայր հայեցայ,
Դիմել առ քեզ, յո'րդ արտասուօք ճահեցայ,
Ահա', անկեալ` ցաւօք, վըշտօք մահեցայ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Անտակ ծովերըն ինձ արտասուս ո'չ բաւէ,
Շիջուցանել զայս իմ բոցերս ո'չ հաւէ,
Այդքան յամիլդ երկարապէս ինձ ցաւ է.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Անձն իմ ի ցաւս եւ հառաչանս հարհարի,
Իբրեւ բարւոյ, ըզգիրկս ածեալ յար յարի,
Տարին ինձ դար, ժամըն տարի արարի.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Արփիափայլ գեղ վառիվառ աննըման,
Փառք եւ պարծանք, իսկ եւ պըսակ դու գարնան,
Հըրով սիրոյդ այրիմ գերիս լալական.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Տառապանօք սիրով քոյին դեգերիմ,
Ի սուգ, ի լաց կալեալ-կապեալ` ես գերիմ,
Հաշիմ, մաշիմ եւ բիւր ցաւօք երերիմ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ի սէր քո սուրբ ես հըրացեալ բորբոքիմ,
Վասն ո'չ կանուխ բորբոքելոյս մորմոքիմ,
Ես գեղով քո` ի հնութենէ նորոգիմ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Երդնում ի գլուխ եւ յարեւ քո տիրական,
Ո'չ ծիծաղիլ եւ ո'չ բերկրիլ յաւիտեան,
Մինչեւ տեսից ըզքեզ բացուած ի լըրման.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ըզքեզ խորշակ, զիս կարօտ քո չարչարէ,
Զօրէն ծովուց յայս կոյս, յայն կոյս հարհարէ,
Ի սար, ի ձոր հողմավարեալ տարտարէ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Անո'յշ-անո'յշ անմահութեան հոտդ հընչէ,
Ի յեզերաց մահու ի կեանս զիս կոչէ,
Նոր զօրութիւն ի հոգիս իմ ներ փըչէ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Սէրդ ըզսէրս իմ, սիրով ընդ սէրդ ոլորէ,
Պարաբարձեալ, առ քեզ միայն բոլորէ,
Ըզփափագ քո իսպառ ի յիս ջոլորէ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ըզբոց սըրտիս ովկիանոսն ո'չ մարէ,
Տալ զովութիւն տապոյ սորին` ո'չ կարէ,
Իւրաքանչիւր ժամ գիշերոյս` ինձ դար է.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Յար հոլովմանց պարուց բանից յօդուածոց,
Փափագեցայ ներհիւսելոց մանուածոց,
Տեղի տըւեալ, ձըմեռն էանց յօծելոց.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Թշնամին քո ընդոտնեցաւ ի գանի,
Զօրէն խըռուոյ, ի խիստ հողմոց տա'ր վանի,
Պաղատելով մատչիմ ի նոյն ոճ բանի.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ես մեռելոցն եմ ի հաշուի հարազատ,
Գերեալ, կապեալ ի մահուանէ անազատ,
Ծաղկանց արքայ, գարնան պարծանք պայազատ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Գարնան արեւ եւ շաղաբեր առաւօտ,
Խաւարացիր հով զովարար, հետազօտ,
Տապ եւ խորշակն եղեն արդէն մահամօտ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Փըշոտ անտառքն ի դիմաց քոց կորացան,
Ընկլա'ն, սուզա'ն, արմատախիլ չորացան,
Երեսք դաշտաց այլազանեալ նորացան.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Ողբակենցաղս եւ լալակոծս բազմամեայ,
Սըգաւորաց լըրմանն եղէ առարկայ,
Եթէ յամիս` բողոք կալնում առ արքայ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Որդն եւ ուտիչ պակասեցան տեսակաւ,
Փոքո'ւնք, մանո'ւնք եւ մեծամեծք աւագաւ,
Յա'ր պաղատիմ աղաղակաւ, նըւագաւ.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Եթէ չիցեն քեզ փափագօղք, նազելի'
Անասունք են ի յանտառի աշխարհի,
Զքեզ ծանողաց` ցոյց ըզդէմ քո փարելի.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման:

Լուսափայլուն, մարգարտատիպ սուրբ շաղերս,
Լաց գիշերոյս, եւ լաց աւուրս քեզ աղերս,
Ընդ այնց ընկա'լ հաճոյապէս եւ զտաղերս.
Բացի'ր, բացի'ր, իմ կարմիր վարդ աննըման,
Գեղըդ նըման արեգական վառվառման: