Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԴԱՐՁԵԱԼ ԱՌ ՆՈՅՆ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

Էջմիածի'ն, աստուածակերտ խորան լուսոյ,
Մասեան լերին փառք եւ պըսակ, մա'յր հաւատոյ,
Իջմամբ բանին առ ի հօրէ տեառն աստուծոյ,
Շըքեղացար անճառ փառօք որպէս դշխոյ:

Ի փառազարդ մեծի դաշտին Արարատեան`
Յօրինեցար ի ձեւ լուսոյ գեր աննըման,
Աննըմանիդ աղերս արկեալ յաւէժական,
Առ պաղատիմք, փութա', լե'ր միշտ մեզ օգնական:

Ի հընչմանէ դըղըրդալուր վերնոյ ձայնին,
Մերկանային փոյթ ի յուժոյ զօրք բանսարկուին,
Կործանէին կռապաշտութեան բագինք չարին,
Եւ պար առեալ զքեւ զօրք վերնոցըն ճեմէին:

Խաչն ի լուսոյ ի ծայր գըմբեթիցն երեւիւր,
Եւ ամպեղէն խորանք կազմեալ զանազանիւր,
Ցընծայր աշխարհ Հայստանեայց, փառօք բերկիւր,
Նոր հրաշիւք ի հնութենէ նոր նորոգիւր:

Եդեմ դրախտին տիպ եւ պատկեր ամենեւին,
Զմեզ զմայլեցո' շնորհիւ քոյին սիրով ուժգին,
Զարթի'ր, գըթա' տառապելոյ քոյոյ հօտին
Եւ ժողովեալ ընկա'լ ի քոյդ սուրբ անկողին:

Աղաչանօք արժանաւոր քում փեսային,
Ի խաւարէ ըզմեզ ի լոյս առ կոչողին,
Հարսն անարատ, մի' թողուցուս մեկնիլ բնաւին,
Այլ պահեսցե'ս անմեկնելի գըթով քոյին: