Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶԻՐԱՒԱՆՑ ԵՒ ԶԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ

Ի պարտիզի, կամ ի յայգւոջ, եթէ իցեն փուշք ինչ խոտան,
Ի բաց խըլել արմատաքի, յիրաւի, արժա'ն է, արժա'ն.
Յանդաստանի անտառացեալ, զապականիչ հոսքն անպիտան,
Այրե'լ, ցըրե'լ վաղվաղակի, յիրաւի, արժա'ն է, արժա'ն:

Մինն ի մաքեաց ի հօտի անդ, եթէ ցաւով բորոտիցի,
Կամ յատամունս մեր փըտութիւն եւ ժանգ անկեալ որդնոտիցի,
Այլեւ ըզհուր ճարակ գըտեալ, եթէ ի շէն առ մօտիցի,
Շիջուցանե'լ, քարշե'լ, վարե'լ, յիրաւի, արժա'ն է, արժա'ն:

Զաղտն հանդերձի ցըխոտ, մըրոտ ըզկարասիսըն պատուական,
Մեծաւ ջանիւ ի բաց հանել, եւ լըւանալ ազնիւք փութան,
Բայց, ուր ո'չ գոյ հուր, ջուր եւ փայտ, այլեւ օճառ մաքրողական,
Զայն անտեսե'լ եւ զանց առնել, յիրաւի, արժա'ն է, արժա'ն: