Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԴՐՈՒԱՏ ՈՂԲԵՐԳԱԲԱՐ ԱՌ ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ԸՆՏԻՐ ԴՊԻՐՆ ՊԱՂՏԱՍԱՐ

Քերթօղ համեստ, անհաւասար,
Ի հայկազնեայս յաշխարհամար,
Ըստ առաջնոյն անյաղթահար,
Նըմին նըման ի կեանս անփառ:

Ջուր յապակւոջ փայլուն իսպառ,
Յորդ գընայուն աղբերաբար,
Բաժակ ոսկի ներքնայարդար,
Ամենեւին ի յաղտս անյար:

Յորդոր մըտօք դիեցկաբար,
Ծըծեալ զիմաստըս յըղփացար,
Գաղտնի յերակըս թագնաբար,
Ի ծայր լերանց առ բարձրացար:

Գետոց նըման յորդ աճապար,
Լեալ քաղաքաց ուրախարար,
Առ ապերախտս անյիշաչար,
Անձնամատոյց ինքնայօժար:

Եւ զորս ի յուշ քո ընկալար,
Ո'չ թագուցեր զայնս ի ծըրար,
Ասքանազեան ազգիս անկար,
Գոհար բանիւք ընծայատար:

Յերկիր անվար, ակօսատար,
Ի տըքնութիւն մըշտայօժար,
Աշխատեցար յայն անդադար,
Մինչեւ անտառք կորեան ի տար:

Իբր անարօտ արջառ անճար,
Նեղեալ յաստիս յոյժ ընդ երկար,
Թէպէտ պատուով նախամեծար,
Սակայն, ի կեանս գոյիւ նիհար:

Բարեյարմար լար եւ քընար,
Ունկանց խըլից` փող ազդարար,
Ներսոփեստից` գեր գեղապար,
Եւ հանճարով զոյգ հաւասար:

Գոհար ականց, անգին ծըրար,
Փունջ մարգարտի գեղեցկաշար,
Քաղցրատեսիլ գիշերավար,
Գեղածիծաղ եւ զուարթարար:

Առաւօտին ցօղ շահարար,
Ժամ ոսկեղէն շաղապարար,
Գարնան արեւ մեծապայծառ,
Ի գեղ վարդի գոյն շարայար:

Ակառ ոսկեայ կրկնապատուար,
Անգիտութեանց ընդդիմահար,
Ի նորն Հըռօմ յոգունց սատար,
Պահեալ անահ եւ անշըւար:

Շարագրութեան նոր թալպիօթ,
Համայն զինուց իբր անկարօտ,
Միտքն աճեցուն բանն համառօտ,
Պարզ եւ յըստակ, յուլից յամօթ:

Երգեր քոյին, երգոց նարօտ,
Եւ դիպակեայ ձիր պարեգօտ,
Իւրաքանչիւր բառքն ոսկեզօդ,
Արանց գիտնոց, անհատ արօտ:

Սըրբազնագրեալ լեզուիդ յանօթ:
Այոն եւ ոչն ճըշմարտայօդ,
Զոր եւ տեսաք մեք ընդաղօտ,
Որում մընամք արդէն կարօտ:

Կամք որսողին ախտիւ թօնօդ,
Կարկեալ մընաց անհետազօտ,
Զի զծընգասէր կուսին ծընօտ
Չետես երբէք լիրբն անամօթ:

Ի վէճ բանից դիմապատկառ`
Հաւան, հըլու եւ ո'չ յամառ,
Այլ ի վըճիռ` զուտ եւ արդար,
Առ պատասխան յա'ր անաչառ:

Թանձրաբարբառ գեղջուկ տըխմար`
Ի քէն եղեւ արժանափառ,
Մանուկ անկիրթ եւ անկատար`
Վարժեալ գըտաւ արդիւնարար:

Ա~խ, աղէտիս, որ խամրացար,
Անկեալ ի չու, յոր ըղձացար,
Թըռեար յերկրէ եւ հեռացար,
Ի մայր Սիօն ընծայեցար:

Թողեր յաստիս ի սուգ երկար`
Զմեզ ազգովին առհաւասար,
Արկեալ ի լաց յոյժ անվըճար,
Յորոց լինին կեանք մեր աւար:

Կոյս ի յելից գով անվըթար,
Քերթեալ բառիւք հոմերաբար,
Բիւրըս կրկնեալ ի մի գումար,
Քեզ վայելէ իսկ բընաբար: