Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սքանչելագործ, անճառ արքայից արքայ,
Չեմ արժան կալ ի քո դիմաց հրաշագործ,
Լուսով քո զխաւար մտացս իմ հերքեա,
Վարեա զիս միշտ ըստ կամաց քոց, հրաշագործ:

Ինձ գթա, մի' թողուլ, որ մեղաց գերիմ,
Քանզի հոգովս ընդ քեզ կապեալ է սէր իմ,
Շնորհեաց քոց կակղացո զիս, Տէր իմ,
Սիրտս, որ համեմատեալ վիմաց, հրաշագործ:

Մեղս եղեալ միգախառն մառախլապատ ծով,
Կիզեաց զգործս բարեաց, էած սաստիկ ծով,
Կերակրեա զիս հացիւ շնորհաց բանիւ քով,
Ես թէպէտ չեմ տեղեակ ծոմաց, հրաշագործ:

Էական զօրութեամբդ զիս կառավարեա,
Սուրբ զանունդ զօրութեամբ քո փառաւորեա,
Դու կարող եւ հզօր, հնարաւորեա,
Զհաճոյսդ քո ինձ լինիլ իմաց, հրաշագործ:

Ողորմեա մաղթանօք բանիս մեղայի,
Քաղցրութեամբ հայեա յիս, զանցանս իմ քաւեա,
Զանցելոյն եւ ներկայի եւ ապագայի,
Չգործեալ չարիս յոլով ամաց, հրաշագործ:

Նայել ուղիղ շաւիղս, ո'չ սիրել աշխարհս,
Տուր, կարող, ստանալ ինձ ուղղութեան վարս,
Քոյին դրոշմօք կնքեալ մոլորեալ ոչխարս,
Ի մէջ սուրբ փարախի քում, աստուած հրաշագործ:

Էրեւեսցին գարշքն աղտեղի եւ գարշ,
Ոչ գնամ Սիմէոնս հետ նոցա քարշ,
Հաւատոյ օրինաց պահեա զիս անշարժ,
Հաստատեալ ի վերայ հիմաց, հրաշագործ: