Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սպեղանի իմ խոցերոյս,
Բժիշկ եւ դեղ ցաւերոյս,
Դու ես, Մարիամ սուրբ կոյս,
Զի ի քէն ծնաւ Յիսուս:

Ինձ ողորմեա, եղկելոյս,
Ուղղեա ռահ մոլորելոյս,
Քանզի զքեզ ունիմ յոյս,
Տաճար Միածնին, սուրբ կոյս:

Միտս իմ ի չարիս կապեալ,
Սիրտ իմ հեշտութեանց խափեալ,
Հոգիս փառաց է թափեալ,
Տաճար Միածնին, սուրբ կոյս:

Էղուկ է, մի' թողուր զիս,
Զի գո դրոշմ Որդոյդ ի յիս,
Լինի` զինչ առնեալ կամիս,
Զի ի քէն ծնաւ Յիսուս:

Ո'վ կոյս եւ աղբիւր բարեաց,
Լւա ջրովս արտասուաց,
Մաքրեա զիս ի յանցանաց,
Տաճար, Մարիամ սուրբ:

Նորոգին փառօք դարձեալ,
Տալ շնորհսն, որ յինէն բարձեալ,
Արա իբր ոսկի փորձեալ
Տաճար, Մարիամ սուրբ:

Էղկելոյս ցոյց քո զերեսդ,
Ի հրեղէն յարկին որ եսդ,
Զգեցո ինձ փառաց զգեստ,
Տաճար Միածնին, սուրբ կոյս:

Սուրբ Միածնիդ մաքրական
Հարսանեացն անապական,
Սիմէոնս արա արժան,
Տաճար միածնին, սուբր կոյս:

Այլեւ երգոյս խնդրողի,
Եղբօրս իմ Սրապիոնի,
Հաղորդ լինիլ շնորհեսցի,
Տաճար Միածնին, սուրբ կոյս,
Միջնորդ լեր առ տէրն Յիսուս,
Խաւարելոյս: