ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կու հրամայէ աւրէնքս եւ առաքելական իրաւունքս, որ թէ եկեղեցական դատաւոր եւ թէ աշխարհական լինի՝ ու ճշմարտի ի վերայն որ թէ՝ զԱստուծոյ իրավունսն կաշառոց կու ծախէ, նա ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն եւ զէդ աստուածածախ տուժեն. զի զԱստուծոյ իրաւունս ծախեց Յուդայի պէս։

Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք՝ եւ ի քաղաքս կենային եւ վասն այնոր այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ բաներն. եւ ի հիմայ ի կուսան եւ ի միաբանութիւն վանից աբեղայք։ Նա ի հիմայ կու հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել յաթոռոյն իրացն բնաւ՝ ապա ի միաբանութիւն մնայ իրքնա թոռին։

Եւ եթէ իրք կենայ՝ որ ճանչնան, որ ըղորդ իր լինի ու բնաւ չլինի յաթոռոյն, նա կարէ վկայեցնել ու տալ տիաթկով իր ազգին. զի թէ վկայութեամբ չայնէ՝ նա հետ իր մահուն տուժեն զազգն եւ առնուն։