ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Law  

Չէ ամենեւին սուրբ եկեղեցին ի յեպիսկոպոսի հայրենտրութիւն գրած, եւ ոչ կարէ եպիսկոպոսն իւր եպիսկոպոսութեան ժառանգ դնել՝ քանց զայն որ ընտրութեամբն Աստուծոյ եւ հայրապետին եւ ամենայն ժողովրդեանն արժանի այնեն։ Եւ թէ ոք յանդգնի՝ նա ձգվի յաթոռոյն եւ տուժվի ի դարպասն։