ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ թէ ի քաղաքն եպիսկոպոս կենայ, նա չէ պատեհ, որ քաղաքի երէցն առանց եպիսկոպոսին հրամանացն ժամ այնէ. ապա երթայ ի յեպիսկոպոսէն հրամանք առնու եւ աւրհնութիւն եւ խաչ. եւ մեծարեն զեպիսկոպոսն։ Եւ չկարէ այլ երէց զյետի արձակման աղաւթքն ասել, զի այն եպիսկոպոսին է աստիճան։ Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, որ առաջ եպիսկոպոսին տանին, որ խաչ հանէ եւ յառաջ ինքն առնու եւ հարկեւորացն տայ, եւ ապա զայն երէցն բաժնէ ժողովրդեանն։