ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ եկեղեցականք լինին՝ նա նոյնպէս ըստ կարգի դատվին, որպէս գրել ենք։ Եպիսկոպոսն զերէցն եւ զսարկաւագն դատէ եւ ի կարգէ ձգէ. զի ինք է տվել իրենց կարգն։ Սարկաւագուհիք ի սարկաւագաց, եւ մոնոզոնք եւ այլ այսպիսիք երիցանց ձեռնադրածք՝ սոքա երիցանցէ դատին եւ աքսորին։ Եպիսկոպոսք ի կաթուղիկոսաց, եւ կաթուղիկոսք ի պապէ եւ ի պատրիարքաց եւ յայն եպիսկոպոսացն, որ զինք կաթուղիկոս լինին ձեռնադրել։ Եւ վարդապետք ի յրաբունապետաց եւ յիրենց հրամանք տուաւղաց։ Բայց վարդապետն չկարէ քահանայի կարգ առնուլ. ապա ի վերայ սղալանաց կարէ զինք ի ժամէ արգելել. նոյնպէս եւ զամէն դասերն կարգաւորաց կարէ վարդապետն վասն մեղաց տուժել, եւ կարգ դնել, եւ ի ժամէ կտրել, եւ ի ժամ այնել։