ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ թէ դիւահարութիւն հանդիպի այրուկնոջ՝ նա պատեհ է, որ աղէկ քննեն եւ ստուգեն, որ սուտ չլինի վասն ատելութեան։ Եւ թէ յառաջ լինայ ցաւտ դիպել, որ այրիկն չլինայ լսել՝ նա ի ծնաւղքն դառնայ, եւ ի յուխտերն նոքա թող ծախվորին, զի յիրենց տունն է լել առջեւ. թէ բժշկի՝ նա այրկանն է, եւ թէ ոչ՝ նա համբերէ այրիկն քանի կարէ, եւ տայ զիրեն ամէն ինչքն զոր բերել լինի եւ տուայր չկայ. եւ առնու իր այլ կին։

Ապա թէ կեցցնեն ծնաւղքն՝ որ ի յայրկանն տունն լինի լել, նա համբերէ է. տարի. թէ բժշկի՝ նա լել բարի ու թէ ոչ նա թողու զինք իրաւանքն, եւ առնու իր այլ կին, եւ տղայ թէ կենայ՝ նա հաւրն է։ Եւ թէ դիւահար կինն այլ կանուխ տայ հրամանք այրկանն քան զեւթն տարին, թէ՝ առ քեզ կին՝ նա ազատ է, կարէ առնուլ։

Նոյնպէս է եւ թէ այրիկն դիւահըրէ։

Բայց թէ իսկի կեցցնւի՝ որ գիտացեալ լինան յառաջ եւ յաիպով հաւնել ու առել՝ նա չբաժնէ զիրենք քանց մահն։