ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ քրիստոնէութեանն ուրանայ, կամ ի ծուռ հերետիկոսութիւն կամ ի յայլ իրք ծռութեան ընկնի, նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ, եւ կարէ բաժնվիլ յիրմէ։ Ապա թէ ազգ մի լինի՝ որ փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ կինն ջանայ ի յետն, եւ քանի ու կարէ յորդորէ զինք՝ որ դառնայ յըղորդն, ու շահի զինքն. նա մեծ վարձք ուննայ։ - Նոյնպէս եւ թէ կինն լինի՝ մէկ է։