ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կին՝ որ վասն մեղաց ի ծառութեան տարվի կամ ի յայլ ինչ որ նման է սորա... զի արք կանայս առնին եւ կանայք յարանց եղեն... բայց զինչ ցեղ ու է, երբ գայ՝ նա զիր կինն անսղալ առնու. ապա թէ մէկայլ այրկէն տղայ կենայ՝ նա ի հայրն տան. եւ ինք զիր կինն առնու անպատճառ, քաւէլ թէ չլինի եկեղեցոյ կամ։