ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ որ մեղուք վաճառեն, նա թէ աշունն լինի՝ նա մեղրովն զէդ որ կայ ծախեն, կամ կըշռով դնեն պոման, կամ կոթրու։ Թէ պոմանն կըշռով լինի, ու թէ պակաս լինի՝ նա ի գնողէն ի վայր երթայ, կամ վճարէ զպակասն. զի խաբէութիւն չպիտի։ Ապա թէ աւելի լինիլ կոճակն՝ նա գնաւղին բախտն է, չդառնայ։

Թէ ի գարուն լինի ծախն՝ նա քսան աւր փորձէ գնաւղն, եւ զվճարն ընկերաւք եւ վկայաւք տայ ի պոմանն՝ զինչ ցեղ զուժն ու զելումուտն տեսնուն զմեղվացն։ Եւ թէ գնէ ի հայնց ժամ, կամ ծախէ ծախաւղն, որ չուննայ ելումուտ, նա անցած լինի, նա երբ ժամն գայ՝ նա ի ծախաւղն դառնայ. բայց ի վկայքն եւ ի պոմանն է հասել. թէ ի կերակրոյն կամ ի տարոյն պեղծութենէն անցնի՝ նա գնաւղին է։