ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք զիր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ քրիստոնէի՝ նա կարէ զէդ ծառայ մի ուննալ զինք. բայց չկարէ յանաւրէնքի ծախել. եւ յորժամ կարենան ծնաւղքն կամ ազգն վճարել զպարտն՝ նա ազատէ։ Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին այնել՝ նա կարաւղ է, եւ թէ իր որդոյ կամ ազգի կամ ճորտոյ տալ՝ նա պատեհ է, եւ թէ կարենայ նա պռուգէ զիքն։ Եւ թէ ոչ՝ նա երբ հանչաք մի ծառայէ՝ որ զիր գինն հանէ, նա ազատի։