Տարեգիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի թուին ՇԼԹ [539=1090] յարուցեալ սուրբ հայրապետն տէր Բարսեղ գնաց առ սուլտանն Մելեքշահն, վասն զի տեսանէր զհաւատացե/60բ/ալսն Քրիստոսի նեղեալք պէսպէս հարկատուութեամբք, մանաւանդ զերիցունս եւ զեպիսկոպոսունս եւ զամենայն դասս եկեղեցականացն. եւ առեալ ընդ իւր արս պատուաւորս յեպիսկոպոսաց, ի քահանայից եւ յազատաց եւ արժանաւոր ընծայիւք գնայր առ աստուածասէր սուլտանն. եւ սուլտանն մեծաւ պատուով ընկալաւ զնա, զի էր այր իմաստուն եւ հանճարեղ, կորովաբան եւ բարետեսիլ. եւ իմաստութեամբ իւրով հաւանեցոյց զսուլտանն յամենայն խօսս իւր։ Եւ կատարեաց սուլտանն զամենայն հայցուածս իւր, եւ ետ նմա գիր ազատութեան եկեղեցեաց, վանօրէից եւ դարձոյց զնա պատուով եւ ուրախութեամբ։ Եւ յայնժամ եկեալ տէր Բարսեղ ի գաւառն Ջահնայ, եւ ընկէց զԹորոս Ալաղօտիկ յաթոռոյն, զոր եդեալ էր անօրէնն Ֆիլառտոս։ Եւ շրջէր սուրբ հայրապետն տէր Բարսեղ ընդ ամենայն երկիր, եւ առնէր խաղաղութիւն ամենայն եկեղեցեաց, եւ հովուէր զամենեսեան ըստ կամացն Աստուծոյ։ Գնաց ի Կեսարիա Կապադովկե/61ա/ցւոց, եւ գնաց դարձեալ յԱնտիոք, եւ անտի գնայր յՈւռհա, եւ ուրախ լինէին ընդ նա, եւ նա սիրէր զամենեսեան հոգեւոր սիրով։