Տարեգիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի թուին ՇԾԶ [556=1107] եղեւ սաստիկ պատերազմ ընդ սուլտանն արեւմտից՝ Խլիճասլանն եւ ընդ Ջովլի, յաշխարհն Մօսլայ. եւ յաղթեաց Ջովլի սուլտանին, եւ սպանաւ Խլիճասլանն, եւ մնացեալքն փախեան եւ ելին ի Մելիտինէ. բայց մահ նորա սուգ մեծ եղեւ քրիստոնէից, զի էր այր բարի եւ ողորմած. եւ մնաց նմա Դ որդի որ տիրեցին գաւառացն։ Եւ յայսմ ամի ժողովեցան զօրքն Պարսից ԺԲՌ [12000] եւ եկեալ անցին ընդ լեառն Տաւրոս, եւ աւերեցին զաշխարհն Անարզաբոյ եւ անթիւ գերութեամբ եւ աւարաւ գնացեալ անցին ընդ դաշտն Մարշայ, եւ ելին յերկիրն Գող Վասլին, ի սահմանս Նուկրականն։ Եւ Գող Վասիլն լուեալ ժողովեաց զզօրս իւր, եւ իբրեւ կորիւն առիւծու յարձակեցան ի վերայ նոցա, եւ ի սուր սուսերի մաշեցին զնոսա առհասարակ, առին զաւար եւ զգերի նոցա եւ կալան ի նո/83ա/ցանէ գլխաւորս Ե եւ դարձան մեծաւ յաղթութեամբ ի Քեսուն, գոհանալով զՏեառնէ։