Տարեգիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի թուին ՇԿԳ [563=1114] սուլտանն Պարսից Տափարն կացոյց զօրագլուխ զօրաց իւրոց զԲրզուխն, եւ տայ ի նմա զզօրս իւր, եւ նա գայր մինչեւ Ուռհա, եւ տղայ սուլտանին ընդ նմա. եւ կացեալ անտ աւուրս ինչ /92բ/ յարուցեալ եկն եւ բանակեցաւ ընդդէմ Հոռոմկլային եւ աւերեաց զամենայն սահմանս նորա. եւ գնացեալ ի վերայ Պրին, եւ ժողովեցան Ֆռանգնին յայսկոյս գետոյն, եւ ոչ իշխեցին անցանել յայնկոյս. եւ թողեալ Բրզուխն գնաց ի Նսեպին, եւ պատերազմեցաւ ընդ նմա Խազի Պալակն, եւ կոտորեալ զնոսա արարին փախստական, եւ կալան զորդի սուլտանին, եւ դարձեալ թողին գնալ յաշխարհն իւր։ Ի սոյն ամի ի բարկութենէն Աստուծոյ շարժեցաւ երկիր յամսեանն Մարերի ի տօն Խաչգիւտին, ի մէջ գիշերի, եւ երերեալ տատանէր երկիր, եւ որոտմունք եւ ձայնք ելանէր յանդնդոց. խռովեցաւ եւ ծով, եւ առհասարակ ծով եւ ցամաք գուշակէին զբարկութիւն Աստուծոյ. հեծէին լերինք եւ բլուրք, եւ ի տեղիս տեղիս պատառեցաւ երկիր, եւ բազում քաղաքք կործանեցաւ քրիստոնէից։ Փլաւ Անտիոք, Մսիս, Հարսնմսուր, Ապլասթայն, Ռապան, Սամուսատ եւ Մարաշ հիմն ի վեր շրջեցաւ, եւ կորեան ոգիք ԽՌ [40. 000]. եւ ի Սեաւ լեառնն /93ա/ ի Բարսեղանցն ժողովեալ էին եկեղեցի օրհնել՝ վարդապետք եւ կրօնաւորք, յորոց վերայ անկաւ եկեղեցին, եւ Լ աբեղայ եսպան եւ Բ վարդապետ։ Սոյնպէս եւ ի Յիսուանցն զամենայն դասս կրօնաւորացն եսպան, եւ մեծ վարդապետն Մաշկեւորն կատարեցաւ ի Վարդկուն։ Ի սոյն ամի փոխեցաւ առ Քրիստոս սուրբ վարդապետն Գէորգ, որ մականուն կոչէր Մեղրիկ, յաշխարհէն Վասպուրականի, այր սուրբ եւ առաքինի եւ քաջաջան ճգնաւոր, կացեալ ճգնութեամբ ամս Ծ [50], որ եւ զամենայն գիշեր կիւրակէիցն յոտնաւոր տքնութեամբ անցուցանէր. եւ զսոյն կարգ հաստատեաց ի սուրբ ճգնաւորանոցն Դրազարկն, զոր նորոգեաց իշխանն Թէոդորոս, որդին Կոստանդեայ, եւ սուրբ վարդապետն եդ զսահման կանոնի նոցա գրաւորական հաստատութեամբ, որ կայ մինչեւ ցայսօր. եւ ինքն բարի վարուք փոխեցաւ առ Քրիստոս եւ թաղեցաւ անդ։