Տարեգիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի թուին ՇԿԶ [566=1117] արար ժողով Պաղտին կոմսն Ուռհայոյ, եւ Կալարանն Սրճոյ, եւ գնացին ի վերայ իշխանին Հայոց Ապլղարիպին, որ էր որդի Վասակայ եւ եղբայր Լիկոսին, /94բ/ այր քաջ եւ պատերազմող, եւ ունէին զՆզէպն եւ զՊիրն, զոր թափեալ էին ի Պարսից գլխաւորացն, եւ բազում նեղութիւն կրէին ի Պաղտնէն եւ ի Կալարնայ. ետ զնա ի Պաղտինն եւ ինքն գնաց առ Թորոս յԱնաւարզա։ Եւ այնպէս նեղեցին կոմսերն Ֆռանգաց զիշխանսն Հայոց մինչեւ հանին ի գաւառաց եւ յամրոցաց իւրեանց, եւ ոչ ոք կարէ պատմել զդառնութիւն զոր ածին Ֆռանգնին ի վերայ Հայոց։