Տարեգիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի թուին ՈԽԶ [646=1197] առաքէ Լեւոն ի Կոստանդինուպօլիս զարքեպիսկոպոսն տէր Ներսէս, զորդի Օշնին, եւ զմեծազարմ իշխանն զՀալկամն, զեղբայր Բակուրնայ՝ զքեռին իւր, որք գնացեալ անդ եւ ցուցեալ զկամս սիրոյ Լեւոնի յօժարութեամբ առ նոսա։ Եւ զի էր տէր Ներսէս այր իմաստուն եւ լի գիտութեամբ, եւ ամենայն առաքինութեամբ զարդարեալ, ժողովեցան առ նա իմաստունքն Յունաց եւ խօսեցան ընդ նմա բազում աւուրս վասն դաւանութեան հաւատոյ եւ կարգաց եկեղեցւոյ, եւ հաճեալ հաւանեցոյց զնոսա տէր Ներսէս։ Իսկ ի սոյն ամի մոլորումն եղեւ Զատկին, եւ ի սոյն ամի առաքեաց Լեւոն զարքեպիսկոպոսն Սիսոյ զտէր Յոհաննէս յԱքքա, ի խնդիր թագին զոր թագաւորն Ալամանաց առաքեալ էր նմա, զկնի զօրացն որք եկեալ էին անդ, որ եւ /140բ/ եկն անտի արծւէսքն որ եկեալ էր հրամանաւ պապուն Հռոմայ։