Տարեգիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի թուին ՈԾԲ [652=1203] կաթողիկոսն տէր Գրիգորիս գնաց ի Հոռոմկլայէն առ թագաւորն Լեւոն վասն քուերորդւոյն իւրոյ Հեթմու /145ա/ զի դեռ եւս յարգելանս էր յերկրորդ ըմբռնմանն, եւ ազատեաց զնա թագաւորն, որպէս յառաջագոյն ասացաք։ Եւ յետ սակաւ աւուրց տէր Գրիգորիս հանգեաւ ի Քրիստոս, եւ թաղեցաւ ի սուրբ ուխտն Արքակաղնին։ Եւ ի նոյն ամի ժողով արար եպիսկոպոսաց թագաւորն Լեւոն, եւ եդին զտէր Յոհանէս, զարքեպիսկոպոսն Սսոյ կաթողիկոս Հայոց, որ էր այր խորագէտ եւ իմաստուն եւ առատաձեռն։ Սեղանով արքայակերպ եւ խոնարհ սրտիւ, անպաճոյճ անձամբ, եւ ի հոգեւորսն փոյթ. զարս առաքինիս յոյժ սիրէր, եւ ոչ տայր թոյլ հրապարակել զվնասս կարգաւորաց. շինասէր էր եւ տան յարդարիչ եւ պիտոյից պատրաստիչ, որ եւ զբերդն Հոռոմկլայն քաջ ամրացոյց, քակեաց յեկեղեցական սպասուցն բազում անօթս ոսկեղէնս եւ արծաթեղէնս, եւ զամենեսեան զեկեալսն առ ինքն բարիոք դարձոյց։ Էր սա ազգաւ Հեթմցի, որդի Կոստանդեայ /145բ/ եղբօր Օշնին։