Տարեգիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի թուականին Հայոց ՉԱ [701=1252] թագուհին Հեթմոյ արքային Զապէլ, դուստր թագաւորին Լեւոնի, փոխեցաւ առ Քրիստոս ի յունուար ամսոյ ԻԲ, յաւուր երկշաբաթու ի մտանել առաջաւորին պահոցն։ Եւ էր սա զարդարեալ ամենայն առաքինութեամբ եւ բարեգործութեամբ։ Ծնաւ սա երիս ուստերս, առաջնոյն կոչեցաւ Լեւոն, երկրորդին Թորոս եւ երրորդին Ըռովբէն, այլ եւ դստերս ծնաւ Ե եւ զմի դուստրն որ անուանէր Ֆիմի ամուսնացուցին ումեմն Ֆռանգի, Ճուլիան անուն, տէր գոլով Սայիտոյ, որ եւ յետոյ կորոյս զՍայիտէ խաղալով ի ֆսուս, զոր եւ գնեցին խաչազգեստքն դամփլցիք։