Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Թ.

Իններրորդ այս աւրինակ V ձեռագրին խառնուրդ է` յերկուցն գոլով միաւորութիւն. զի ընդաւրինակեալ գրչին նախ զսկիզբն ԺԱV պատմութեանն, մանաւանդ ըստ գրեցելումն I Ոմն երթար աղքատ գիւղ մի եւ հանդիպեցաւ եւ եթ, այնուհետեւ յաւել [անդաստա]նաց քոց եւ այլն, որ է վերջաբանութիւն ՃԿԱv առակին, ուր եւ տես տարբերութեանցն մէջ։