Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԵ. ԱՅՐ ՄԱՐԴԱՍՊԱՆ
(55 V=53 I=59ag=69 B)

Եւ այր մի մարդայսպանփախեաւ եւ գնաց անցանել ընդ գետն, որ կոչի Նեղոս. եւտեսեալ յեզր գետոյն առիւծ մի եւ փախեալ ել ծառ միմեծ. եւ կար անդ բնակեալ ահայգին վիշապ մի. եւ նայյահէն ծառէն վար անկաւ. եւ ահայ ել գետէնկոկորդիլոսն եւ եկուլ զնայ:

Ցուցանէ առակս, թէ ոչ կայհնար, որ կարէ փաղչել մեղաւորն ձեռացն Աստուծոյայն, որ ոչ զղջ[ան]այ եւ դիմէ Քրիստոս, խոստովանիեւ ապաշխարէ արտասուաւք զմեղս իւր եւ զանցանս քաւէեւ սրբի եւ մաքրի չար գործոցն, զոր գործեալ էզամենայն մեղս, եւ ազատի մեղացն, նոքա յայսկեանքս եւ կամ յան կեանքն առնուն զհատուցումնգործոց իւրեանց, որպէս ասէ Յոբ, թէ որ չարն է, միյուսասցի անպարտ լինել, եւս առաւել մարդայսպանք եւզրկողք, որ զրկեն եւ առնեն զինչք մարդոյ։