Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԹ. ՅԻՄԱՐ ԵՒ ՁՄԵՐՈՒԿ
(89 V=87 I=70 ag=79 B)

Այր մի անմիտ եւ յիմար ունէրդահեկան մի եւ առեալ զայն գնաց քաղաքն գնել էշ մի. շրջեցաւ քաղաքն եւ շուկայն եւ ոչ գտաւ միոյդահեկանի էշ եւ եկն կրկին շուկայն. ետես մեծձմերուկ մի եւ ասէ հիացմամբ. զի՞նչ է այս. եւյիմացան վաճառականք, թէ յիմար է. եւ ասեն, թէ հնդիիշու ձու է եւ հանէ հնդացի իշու էշ մեծայգոյն. եւնայ խնդալով ետ զդահեկան եւ էառ զնայ. եւ պնդեցինզնայ, թէ պատրաստ տար զձուս. որ չէ բեկի եւ էշն ելեալփաղչի. եւ առեալ զձմերուկն սկսաւ գնալ զառ վարճանապարհ. եւ ոտն նորա գայթակղեցաւ. եւ զերծաւ 'ինմանէ ձմերուկն. եւ գլորեալ գնաց մէնջ թաւանդառին. եւ նապաստակ մի վազեաց յանդառէն եւսկսաւ փախչիլ. իսկ նայ կարծեաց, թէ բեկաւ ձուն եւէշն ելեալ փաղչէր. եւ հետ մտեալ ձայնէրնապաստակին. ա՞յ էշ հնդացի, վայ ինձ. մի փաղչիր. եւձայնէր. քուռի', քուռի', ողորմեայ ինձ եւ դարձիր առտէրս քո:

Ցուցանէ առակս, թէ այս պէսյիմարեցան թագաւորքն, քահանաքն եւ ժողովուրդքն. եւթափեցաք ամենեքեան խելաց եւ մտաց եւ զհետ մտաքզսուտ եւ խաբող կենաց աշխարհիս այսորիկ. որ նմանհողմոյ եւ փաղչի մէնջ եւ նման երազոյ պակասէ. եւջանամք ըմբռնել զհեշտութիւն եւ զմեղս աշխարհիս եւգարշելի սիրով եւ ցանկութեամբ միայվորիմք մեղսաշխարհիս եւ լինիմք ողորմելիք հոգով եւ մարմնով։