Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ղ. ԱՅՐԻ ԵՒ ԿՈՎՆ ԵՒ ԽՈՐԹ ԵՒ ԷՇՆ
(90 V=88 I=72 ag=80 B)

Կին մի այրի ունէր կով մի. եւխորթ նորայ ունէր էշ մի. եւ զկերակուր կովոյնգողանար խորթն եւ տար իշուն. եւ կին աղաչէրզԱստուած. զի մեռցի էշն. եւ մեռաւ կովն. լար կին եւասէր. վա՞յ ինձ զի հակառակ եղեւ աղաւթս իմ. ո՞վԱստուած, միթէ ոչ կարացիր ընդրել զէշն եւ զկովն 'իմիմեանց:

Ցուցանէ առակս, թէ միաղաւթեր ընկերի քում չար հասանել. զի մի պատահինքեզ չար։ Դարձեալ ցուցանէ առակս, թէ շատ աղաւթք կայ, որ Աստուած ընդ հակառակ կատարէ զնայ. որ ոչ լինի 'իկամս Աստուծոյ. քանզի նայ գիտէ զաւգուտն անձանցմերոց։