Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԲ. ԹԱԳԱՒՈՐ ԵՒ ԿՈՒՌՔՆ
(92 V=90 I=144 D)

Թագաւոր մի հասաւ վերջինաղքատութիւն եւ ոլով ժամանակս ծառայեաց խնկաւք եւճրագաւք զկուռս հաւր իւրոյ. եւ աղաչէր զնայ. զիփարթամեսցի. իսկ նայ եւս քան զեւս աղքատանար. եւ նայբարկացեալ յաւուր միում` եհար ուռամբ զգլուխ կռոցն. եւ հերձաւ գլուխն. եւ բազում գանձս հեղաւ գլխոյկռոցն, զոր հարն նորա պահեալ էր:

Ցուցանէ առակս յայտնայպէս. որքան ծառայես զմարմինդ քո հեշտութեամբ եւ մեղաւք. դու եւս քան զեւս աղքատանաս հոգովդ եւ ողորմելիլինիս։ Ապայ թէ տանջես զմարմինդ քո եւ չարչարես եւսպանցես ամենայն բարէգործութեամբ. ապայ կարեսփարթամանալ դու հոգովդ եւ փրկիս դժոխոց հուրգեհենոյն:

ՂԲա. 4ag Թագաւորի միոյ որդիէհաս վերջին աղքատութիւն. եւ յոլով ժամանակսծառայեաց խնկօք եւ ճրագօք կռոց հօր իւրոյ։ Եւաղաչէր զնա՛. զի փարթամացուսցէ զնա. իսկ նա եւս քանզեւս աղքատանայր։ Եւ նա բարկացեալ յաւուր միումեհար ուռամբ զգլուխ կռոցն. եւ հերձաւ. եւ բազումգանձս հոսեցաւ գլխոյ կռոցն` զոր հայր նորա պահեալէր:

Ո՞վ որդեակ` վայ ինձողորմելի մեղաւորիս. քանզի այսպէս ցուցանէ առակս, թէ որքան ծառայես մարմնոյ քոյ հեշտութեամբ եւհանգստութեամբ եւ պարարտութեամբ եւ մեղօք. դու եւսքան զեւս աղքատանաս հոգւով եւ ողորմելի լինիս։ Ապաթէ տանջես զմարմինդ, չարչարես եւ սպանես ամենայնբարեգործութեամբ, ապա կարես փարթամանալ հոգւով եւփրկիլ դժոխոցն։