Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԴ. ՄՐՋԻՄՆ ԵՒ ԱՂԱՒՆԻ
(94 V=92 I)

Մրջիմն անկեալ ջուրն եւհեղձէր. գայ աղաւնի եւ ձգէ ոստ մի ջուրն. եւ ելեալմրջիմն յոստն եւ կենդանացաւ։ Եւ ահայ նոյնժամն հաւորսքն կանգ[ն]եաց զվարմն եւ կամէր առնելզաղաւնին. գայ մտանէ մրջիմն յերանքն նորա եւ էխած 'իծայր նորա. եւ նայ կսկծոյն յանկարծակի վեր թռաւեւ մորմոքեցաւ. եւ շարժեցաւ եղեգն եւ վարմն. եւաղաւնին թռաւ եւ ազատեցաւ:

Ցուցանէ առակս, թէ մահու չափճգնէ նմայ, որ յառաջ քեզ բարի արար. նայ եւ Քրիստոսյուսն մեր` եւ թշնամեաց հրամայէ բարի առնել։Դարձեալ ցուցանէ առակս, թէ այս պէս ամենայն մարդբորբոքեցաւ ցանկութիւն գէշ ախտի պոռընկութեանեւ շնութեան եւ յալ մեղս եւ չար գործս. եւիմացարուք, որ չար դեւքն կապեցին զմեզ մեղաւք 'իյաշխարհիս եւ հանին յանձանց մերոց զկռուոյ զէննմեր` զհամբերութիւն եւ զխոնարհութիւն եւզսրբութիւն եւ զայլ բարէգործութիւն. եւ հարեալսպանցեն զհոգիս մեր։