Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԷ. ԱՌԻՒԾ ԵՒ ԱՂՈՒԵՍ
(97 V=95 I)

Առիւծ մի կորիւն ծնաւ. եւժողովեցան կենդանիքն տես եւ յուրախութիւն. գայաղուէսն մէնջ բազմամբոխին եւ մեծայհանդիսիւնախատեաց զառիւծն յատեանն բարձր ձայնիւ եւանարգեաց, թէ ա՞յդ է քոյ կարողութիւնդ. զի մի կորիւնծնանիս եւ ոչ բազում. պատասխանի ետ առիւծնհանդարտայբար եւ ասէ. ա՞յոյ, մի կորիւն ծնանիմ, բացառիւծ ծնանիմ եւ ոչ աղուէս քան զքեզ:

Ցուցանէ առակս, թէ առաջիԱստուծոյ լաւ է մի այր բարէգործ քանց հազար անզեղջմեղաւոր. եւ լաւ է մի աղքատ քանց, որ չէ դժոխոց. քան. Ռ. թագաւոր, որ դժոխոց լինի. եւ լաւ է մի որդի բարիքան . Ճ. որդի անաւրէն եւ չար։