Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԱ. ՇՈՒՆՔ ԵՒ ԿԱՇԻՆ ՅԱՂՈՑ
(111 V=109 I)

Թագաւորն ոմն կազմեացզաւրաց իւրոց ճաշ վասն զի դեսպանք եկեալ էին. եւառեալ մսայգործացն ժողովեալ զմորթն եւ զկաշին եդինյաղաղոցն մէջ շուկային եւ ինքեանք գնացին 'իտունս իւրեանց. եւ մէջ գիշերին ժողովեցան շունքքաղաքին վերայ կաշեացն. զի կերիցեն. եւ ասէ աւագշուն եւ մեծն նոցանէ, զոր իմաստուն կարծէին, թէյառաջն զջուր աղոցիս արբցուք. զի արիւնայխառն է. եւապայ կերիցուք զկաշին. եւ սկսան լափել զջուրնարիւնայխառն եւ սաստիկ ուռուցեալ պատառեցան. զիկրայխառն էր աղոցին ջուրն. եւ ջուրն ոչ հատաւ եւկաշին ոչ ժամանեցին:

Ցուցանէ առակս, թէ այսպէսագահիմք եւ ջանամք որդիք մարդկան զրկել եւ 'իյափշտակել, յուտել եւ յըմբել, յագահիլ եւ 'իշնալ եւ յայլ մեղս. եւ պատառէ մահն զմեզ եւ ոչկարեմք վայելել, զոր ագահութեամբ ժողովեցաք. ելանեմք յունայն յաշխարհէս. եւ դատայպարտութիւնմնայ վերայ մեր:

ՃԺԱա. 1 ag Թագաւոր մի կազմեացսեղան դեսպանաց. եւ առեալ մսագործացն զկաշին եդինյաղոց մէջ շուկային։ Եւ մէջ գիշերին ժողովեցանշունք քաղաքին յուտել զկաշին։ Եւ ասէ մի ոմն 'ինոցանէ, որ մեծն էր եւ իմաստուն. ասէ. եկայք նախզջուրն լակեսցուք` եւ ապայ կերիցուք զկաշին. եւսկսան լակել` եւ պատառեցան. եւ ո՛չ ժամանեցինյուտել զկաշին:

Այսպէս գայ մահն վերայմեր եւ հեղձուցանէ զմեզ. զի ո՛չ կարեմք հասանիլ այնկենաց:

ՃԺԱբ. 8 C Թագաւոր մի արարհարսնիս եւ շատ զուարակ եւ ոչխար զենեաց. եկեալյանկարծակի դէսպան մի եւ կոչեաց զթագաւորն եւառեալ մսայգործեացն զմորթերն եւ զկաշիքն եւ եդինյաղոց մէջ շուկային եւ գնացին տունս իւրեանց. եկին մէջ գիշերի եւ ժողովեցան շունքն, որ կայր 'իքաղաքն. գամփռ շուն մի իւրեանց մեծն եւ էր կուր, ասաց ընդ այլ շներն, թէ յառաջ զաղջուրն խմենք. զիարունայխառն է եւ ապայ զկաշիս տանն ուտենք. սկսան 'իլակել զջուրն արիւնայհամ եւ խիստ ջանք դրին. որպարապէր. եւ ուռան ամէնն եւ պատռեցան եւ կաշիքն 'իտեղն մնաց:

Ցուցանէ առակս. ագայհիմքզմարդկանց արիւնն եւ գայ յանկարծակի մահն եւպատառէ զմեզ եւ ոչ կարեմք վայելել, զոր ագայութեամբժողովեցայք. ելանեմք դատարկ յաշխարհէս եւ մարդկանցմեղք եւ զրկանքն եւ դատայպարտութիւն մնայ վերայմեր։