Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՁԳ. ԳՈՂ ՀԱՅՐ Ի ՏԱՆՋԱՆՍ ՈՐԴՒՈՅՆ
(21 ag=40 F)

Այր մի ըմբռնեցին վասնգողութեան. երկու շաբաթ խիստ չարչարեցին` ո՛չ 'իխոստ երեկ. եւ յորժամ զիւր զաւակն կախեցին եւ մէկփայտ զարկին եւ գոչեաց հայրն եւ խոստ եկնզգողութիւնն։ Եւ ասացին թէ երկու շաբաթ զքեզչարչարեցինք եւ դու ո՛չ ասացեր. եւ վասն մէկ փայտիզաւակի քոյ վաղվաղակի ասացեր։ Եւ նա ասաց, թէ իմմարմինս յիմ ծնողացն էր, ո՛չ ցաւէր, որպէս յորժամզիմ որդի ծեծէին. մարմին նորա յիմ յաղեացս էր`խարշեցաւ աղիքս եւ ասացի:

Եւ գութ ծնողացն եւԱստուծոյ համեմատք են. զի յորժամ ծնօղն զզաւակնծնանի, թէ գութն չէր, յորժամ մէկ ծնօղ ծնանէր, այլ ոչծնանէր եւ ոչ հոգայր հեշտութեանն. ախ աւաղ ես:

ՃՁԳա. 99 D Վասն գթոյ։ Ասի 'իպատմութեանց. այր ոմն ունէր որդի մի եւ ըմբռնեցաւ 'իգողութեան. եւ կալեալ զհայրն չարչարէին, թէ ցոյցզքո որդին. եւ ոչ եկն խօսք. եւ ապա որոնեալ գտինզորդին եւ զհայրն թողին եւ որդին չարչարէին. լայրորդին. եւ յորժամ լուաւ հայրն զլալ որդոյն, ոչ կարացհամբերել, այլ եկն անկաւ յոտքն իշխանին եւ ասաց. եսեմ արարեալ զգողութիւնս. զիս չարչարեցէք վասնդորայ. եւ հարցին զհայրն, թէ վասն է՞ր, երբ զքեզչարչարեցաք, ոչ համբերեցեր չարչարանաց դորայ. ասէհայրն. իմ մարմինս իմ հօրն է եւ ոչ է իմ. իսկ մարմինորդոյս իմ է. զի յինէն ծնաւ:

Ցուցանէ առակս, թէ Քրիստոս էհայր մարդկային բնութեանս. զի այնչափ սիրեացզմարդիկ. զի Ադամ անցաւ զպատուիրանն Աստուծոյ եւգող գտաւ օրինացն. եւ դեւքն եւ իշխանքն սատանայիկալեալ չարչարէին զԱդամ եւ զծնունդ նորա. լուաւզձայնն լալոյ մարդկային ազգիս եւ ոչ համբերեաց 'իբազում գթոյն, որպէս վկայէ մարգարէին` ասելով. որպէս գթայ հայր. եւ Գ. ազգ սէր կայ յաշխարհս. մինհօրն եւ մօրն վերայ որդոյ . Բ. զի այրն զկինն սիրէեւ զկինն զայրն. եւ Գ. զի զաշխարհս սիրեմք. եւ զիաշխարհիս սէրն սուտ է։