Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԼԲ. ՍԱՐԴ
(20 A)

Սարդն բնութենէն հինէզվարմն. զի որս առնէ. եւ երբեմն այն չափ հինէ, որտկարանայ եւ մեռանի. եւ վաստակն իւր մին ճանճ է, որբռնէ:

Նոյնպէս ագահքն կորուսանենզհոգիս իւրեանց ժողովելով զինչս աշխարհիս, որճանճի միոյ նման է մաւտ [յ]երկնից արքայութիւն: