Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԼԸ. ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ
(107 B=116 D=3 G)

Իմաստասէր ոմն կոչեաց ճաշիշխան ոմն մեծ եւ փառաւոր. զոր նա եկեալ բազմեցաւ եւեկն նմա հազ եւ լցեալ զբերանն լի թքով եթուք յերեսսիշխանին, որ կոչեալն էր զնա. քանզի էր գիշատես եւքօսա. իսկ այլ իշխանքն բարկացան եւ սկսան հարկանելզնա. եւ նա հեզութեամբ ասէր. մի մեղադրէք ինձ. զի ոչգտի այլ գարշ տեղ քան զգլուխ նորա. քանզի բոլորտունս վերուստ եւ ներքուստ եւ Դ. կողմանց օծեալոսկով եւ արծաթով եւ քանդեալ մարգարտով:

Ցուցանէ առակս, թէ մարդիքպարտին զհոգիս զարդարեալ ամենայն առաքինութեամբ, որ մնացական է. իսկ մարմին, տուն եւ այլ ամենայն ինչսուտ է։