Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԿԴ. ԽԵԼՔ ԵՒ ԳԱՆՁ
(106 D=5 G)

Ասաց իմաստուն մի, թէ ովունի խելք, նա ունի գանձս բազումս, թէպէտ եւ աղքատ է. եւ թէ խելք եւ իմաստութիւն ոչ ունի եւ մէկ տուն ոսկիեւ արծաթ ունի, դառն աղքատ է նա. զի փութովկորուսանէ զամենայն զգանձս իւր. իսկ որ ունիիմաստութիւն, զկորուսեալ գանձն գտանէ։