Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄՀԹ. ԽԵՑԳԵՏԻՆ ԵՒ ՁԱԳՔ
(122 D)

Ասեն, թէ խեցգետ[ի]ն խրատէ[ր]զձագս յղորդ ընթանալ զճանապարհն եւ ինքն թիւրգնայր։ Իսկ նոցա տեսեալ զմայրն, որպէս գնայր, նոքաայլ այնպէս գնացին. եւ մայրն սաստէր նոցա ուղորդգնալ. եւ նոքա ասէին. որպէս դու գնաս, նոյնպէս եւմէք:

Այսպէս առաջնորդք, որ ծուռգնան եւ զժողովուրդն խրատեն ուղիղ ընթանալ, նոքատեսանեն, թէ զառաջնորդն որպէս գայ, նոյնպէս եւնոքա։